Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô điện thoại di động các loại do Đội Quản lý thị trường số 2 chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 22/02/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội quản lý thị trường số 2 chuyển giao như sau:

1.     Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Điện thoại di động Iphone 6s, imei 353258078770507

Cái

1

2.970.000

 

2.970.000

2

Điện thoại di động Iphone 6s, imei 353271076756626

Cái

1

2.970.000

 

2.970.000

3

Điện thoại di động Iphone 6s, imei 35569607333012110

Cái

1

2.970.000

 

2.970.000

4

Điện thoại di động Iphone 6s, imei 355432070407701

Cái

1

2.970.000

 

2.970.000

5

Điện thoại di động Iphone 6, imei 356977060607883

Cái

1

2.430.000

 

2.430.000

6

Điện thoại di động Iphone 6, imei 352026072071474

Cái

1

2.430.000

 

2.430.000

7

Điện thoại di động Iphone 6, imei 354447063843804

Cái

1

2.430.000

 

2.430.000

8

Điện thoại di động Iphone 6plus, imei 355876064028792

Cái

1

3.330.000

 

3.330.000

9

Điện thoại di động Iphone 6plus, imei 354389064134462

Cái

1

3.330.000

 

3.330.000

10

Điện thoại di động Iphone 6 plus, imei 354385064164947

Cái

1

3.330.000

 

3.330.000

11

Điện thoại di động Iphone 6plus, imei 354453067746175

Cái

1

3.330.000

 

3.330.000

12

Điện thoại di động Iphone 5s, imei 352005069946252

Cái

1

1.170.000

 

1.170.000

13

Điện thoại di động Iphone 5s, imei 358813053884122

Cái

1

1.170.000

 

1.170.000

14

Điện thoại di động Iphone 5s, imei 352009064163020

Cái

1

1.170.000

 

1.170.000

15

Điện thoại di động Iphone 5s, imei 013970007796492

Cái

1

1.170.000

 

1.170.000

16

Điện thoại di động Iphone 5se, imei 358634077683575

Cái

1

1.170.000

 

1.170.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

38.340.000

 

(Bằng chữ: Ba mươi tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng)

 

2. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 2

3. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 2, địa chỉ: 191 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 18, 19/02/2019, Đội Quản lý thị trường số 2, địa chỉ: 191 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 38.340.000 đồng (Ba mươi tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

       8. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 19/02/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 21/02/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

       11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

       a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

       b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

       12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 22/02/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com