Trang chủ Huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá gỗ rừng trồng (Gồm 06 lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) » Chi tiết 17:00
10/03/2020
08:30
13/03/2020
Đấu giá gỗ rừng trồng (08 lô thuộc khoảnh 4, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) » Chi tiết 17:00
10/03/2020
08:00
13/03/2020
Đấu giá gỗ rừng trồng (Gồm 08 lô thuộc khoảnh 1, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) » Chi tiết 17:00
10/03/2020
08:30
13/03/2020