Trang chủ Huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá tài sản trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
01/11/2019
09:00
04/11/2019
Đấu giá tài sản trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
01/11/2019
09:00
04/11/2019
Đấu giá tài sản trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Môn và Điền Hương » Chi tiết 17:00
01/11/2019
09:00
04/11/2019
Đấu giá tài sản tịch thu » Chi tiết 17:00
25/11/2019
09:00
28/10/2019
Đấu giá thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ - Diện tích khai thác 22,88ha. » Chi tiết 17:00
12/11/2019
08:30
15/11/2019
Đấu giá thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất (Keo tai tượng; Năm trồng: 2005) của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ » Chi tiết 17:00
12/11/2019
08:30
15/11/2019
Đấu giá thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất (18,67ha; Keo tai tượng) của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tại khoảnh 4, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
12/11/2019
08:30
15/11/2019