Trang chủ TX Hương Thủy

TX Hương Thủy

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá tài sản là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
28/12/2018
14:00
31/12/2018
ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ ĐẤT PHƯỜNG PHÚ BÀI, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY » Chi tiết 16:30
25/12/2018
08:30
28/12/2018
Đấu giá 02 lô QSD đất phường Thủy Lương, Hương Thủy » Chi tiết 11:00
14/12/2018
08:30
17/12/2018
Đấu giá lô hàng hóa tịch thu của Đội Quản lý thị trường số 3 chuyển giao » Chi tiết 16:00
24/12/2018
10:00
27/12/2018