Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô gỗ tịch thu sung quy nhà nước do Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 24/06/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 27/06/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá lô gỗ tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá: hiện đang lưu giữ tại Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, chi tiết như sau:

STT

Tên tài sản

Klượng

(m3)

Slượng

(hộp/lóng)

Đơn giá

(đồng)

CLCL (%)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

I

Gỗ xẻ

 

 

 

 

 

 

1

Chò

0,413

3

6.000.000

55

1.362.900

Hư hỏng

2

Chua

1,177

 

 

 

 

 

 

 

1,105

10

7.000.000

55

4.254.250

Hư hỏng

 

 

0,072

1

7.000.000

90

453.600

Hư hỏng

3

Chủa

0,296

2

7.000.000

55

1.139.600

Hư hỏng

4

Đào

4,712

 

 

 

 

 

 

 

1,654

13

7.000.000

55

6.367.900

Hư hỏng

 

 

2,653

21

7.000.000

65

12.071.150

Hư hỏng

 

 

0,405

3

7.000.000

60

1.701.000

Hư hỏng

5

0,167

2

20.000.000

70

2.338.000

Hư hỏng

6

Kiền

2,21

37

20.000.000

70

30.940.000

Hư hỏng

7

Mít

0,736

 

 

 

 

 

 

 

0,26

5

6.000.000

55

858.000

Hư hỏng

 

 

0,341

6

6.000.000

80

1.636.800

Nứt nẻ

 

 

0,135

1

6.000.000

90

729.000

Nứt nẻ

8

Mỡ

0,078

1

6.000.000

95

444.600

 

9

Quế

0,843

291

6.000.000

95

4.805.100

 

10

Ten

0,564

 

 

 

 

 

 

 

0,493

8

7.000.000

65

2.243.150

Hư hỏng

 

 

0,071

1

7.000.000

95

472.150

 

11

Trám

1,009

8

3.000.000

50

1.513.500

Hư hỏng

12

Trám Chủa

0,265

2

3.000.000

50

397.500

Hư hỏng

 

Cộng

12,47

415

 

 

73.728.200

 

II

Gỗ Tròn

 

 

 

 

 

 

1

Cơi

0,144

1

3.000.000

35

151.200

Mục

2

Giẻ

0,463

4

3.000.000

35

486.150

Mục

3

Giẻ đỏ

0,643

11

3.000.000

35

675.150

Mục

4

Kiền

1,235

18

8.000.000

70

6.916.000

Hư hỏng

5

Vàng trứng

0,441

5

2.500.000

35

385.875

Mục

 

Cộng

2,926

39

 

 

8.614.375

 

Tổng cộng I+II

15,396

 

 

 

82.342.575

 

           Cưa Xăng

TT

Tên tài sản

ĐVT

Slượng

Giá/cái

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú

1

Máy cưa xăng hiệu STIHL MS 382, chiều dài lam 80cm

cái

01

500.000

500.000

 

Cộng

 

01

 

500.000

 

Tổng giá trị tài sản: 82.842.575 đồng.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, địa chỉ 115 Cách mạng Tháng tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 82.842.575 đồng (Tám mươi hai triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm năm mươi bảy đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2024 nộp vào tài khoản số 5512429999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế;

Nội dung nộp tiền ghi: Tên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá Lô gỗ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

d. Bước giá: 1.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên với trình tự quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản và phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2024.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đâu giá đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567.