Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 97 kiốt, lô tại Chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới (Diện tích: Từ 5,0 m2 đến 7,84 m2/kiốt, lô; Mục đích sử dụng: Điểm kinh doanh, Thời hạn cho thuê: 15 năm).
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện A Lưới
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/06/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 09/06/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã A Ngo, huyện A Lưới
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới tổ chức đấu giá cho thuê có thời hạn các kiôt, lô tại Chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1.Tên tài sản, vị trí, số lượng kiốt, lô: 97 kiốt, lô tại Chợ A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích: Từ 5,0 m2 đến 7,84 m2/kiốt, lô; Mục đích sử dụng: Điểm kinh doanh, Thời hạn cho thuê: 15 năm.

(Danh mục tài sản đấu giá được đính kèm theo file Thông báo đấu giá 462/TB-ĐGTS ngày 05/5/2022)

2. Giá khởi điểm: Từ 31.500.000 đồng đến 70.560.000 đồng/kiốt, lô.

3. Tiền đặt trước: Từ 6.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng/kiốt, lô.

4. Nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến: 17 giờ 00 ngày 06/6/2022.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 ngày 09/6/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đúng thời gian quy định.