Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 22/01/2021 tại Hội trường UBND phường Hương An

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm các lô đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 12 lô đất.

2. Địa điểm, vị trí: Tại Khu quy hoạch tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, cơ quan có tài sản, nơi có tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản:

1. Tên, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

STT

Ký hiệu
lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Giá đất
cụ thể
(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

 

Khu quy hoạch tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

1

A7

466

33

VT1 đường QH 12,0m; 1 mặt tiền

188,0

5.000.000

940.000.000

100.000.000

40.000.000

2

A8

465

33

176,3

5.000.000

881.500.000

100.000.000

40.000.000

3

A9

464

33

176,3

5.000.000

881.500.000

100.000.000

40.000.000

4

A10

463

33

176,3

5.000.000

881.500.000

100.000.000

40.000.000

5

A11

462

33

176,3

5.000.000

881.500.000

100.000.000

40.000.000

6

A12

461

33

223,3

5.000.000

1.116.500.000

100.000.000

40.000.000

7

A13

460

33

VT1 đường QH12,0m; 2 mặt tiền đường QH12,0m và đường QH 6,0m

300,5

5.200.000

1.562.600.000

100.000.000

40.000.000

8

A19

467

33

VT1 đường QH6,0m; 2 mặt tiền đường QH6,0m và đường QH 6,0m

244,0

3.700.000

902.800.000

100.000.000

40.000.000

9

A20

480

33

VT1 đường QH6,0m; 1 mặt tiền

239,7

3.500.000

838.950.000

100.000.000

40.000.000

10

A21

479

33

VT1 đường QH6,0m; 2 mặt tiền đường QH6,0m và đường QH 6,0m

212,3

3.700.000

785.510.000

100.000.000

40.000.000

11

A22

481

33

VT1 đường Cao Văn Khánh (QH 13,5m) - đoạn 2 (4A); 2 mặt tiền đường Cao Văn Khánh và đường QH 6,0m

269,8

5.200.000

1.402.960.000

100.000.000

40.000.000

12

A26

485

33

Văn Khánh (QH 13,5m) - đoạn 2 (4A); 2 mặt tiền đường Cao Văn Khánh và đường QH 6,0m

208,3

5.200.000

1.083.160.000

100.000.000

40.000.000

Tổng cộng: 12 lô đất.

2591,1

 

12.158.480.000

 

 

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà. Địa chỉ: 107 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nơi có tài sản: Tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của UBND thị xã Hương Trà phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại TDP 1 và TDP 5, phường Hương An, thị xã Hương Trà; Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND thị xã Hương Trà phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở kết hợp dịch vụ tại TDP Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà; Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019 (đợt 1); Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại TDP Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà; Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch phân lô đất ở kết hợp dịch vụ tại TDP Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà; Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu quy hoạch Tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản và hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 19 tháng 01 năm 2021 tại Khu quy hoạch tổ dân phố Bồn Phổ, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 13/01/2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2021.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 19 tháng 01 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2021 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 040013518108 tại Ngân hàng TMCP Sacombank Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 21/01/2021.

c. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá cụ thể đối với từng lô đất được quy định cụ thể tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 19 tháng 01 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định; Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

c. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường UBND phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, Địa chỉ: 107 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3777177 hoặc UBND phường Hương An./.