SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo thay đổi địa điểm đấu giá, công bô giá Khai thác gỗ rừng trồng sản xuất 40,10 ha Loài cây khai thác: Keo (Keo lá tràm xen Keo tai tượng) và Thông nhựa Năm trồng năm 2001 và 2005.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/09/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 24/09/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá: Khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền, cụ thể như sau:

- Vị trí, địa danh: Gồm 15 lô, Khoảnh 1, 2, Tiểu khu 59, xã Phong Xuân,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Loài cây khai thác: Keo (Keo lá tràm xen Keo tai tượng) và Thông nhựa.

- Năm trồng: trồng năm 2001 và 2005.

- Nguồn vốn: nguồn vốn dự án 661.

- Diện tích thiết kế khai thác: 40,10 ha.

- Lý do khai thác: Để giao đất rừng sản xuất cho người dân quản lý, sử
dụng theo phương án sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền.

- Phụ Lục chi tiết:

STT

Phân loại gỗ

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá thẩm định

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Gỗ nguyên liệu dăm

 

301,200

 

283.128.000

-

Cấp kính <16 cm

m3

301,200

940.000

283.128.000

2

Gỗ gia dụng

 

1.227,600

 

1.438.545.000

-

Cấp kính 16-18 cm

m3

52,300

1.237.500

64.721.250

-

Cấp kính >18-22 cm

m3

141,600

1.320.000

186.912.000

-

Cấp kính >22-26 cm

m3

121,300

1.402.500

170.123.250

-

Cấp kính > 26 cm

m3

135,100

1.485.000

200.623.500

-

Gỗ Thông

m3

777,300

1.050.000

816.165.000

3

Tổng cộng (1+2)

 

 

 

1.721.673.000

4

Chí phí sản xuất

 

 

 

557.632.000

a

Chí phí trực tiếp

 

 

 

439.273.000

b

Chi phí gián tiếp

 

 

 

118.359.000

5

Giá khởi điểm (3-4a)

 

 

 

1.282.400.000

2. Nơi có tài sản đấu giá: Khoảnh 1, 2, Tiểu khu 59, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Phương án và dự toán khai thác gỗ rừng trồng sản xuất năm 2021; Quyết định số 419/QĐ-SNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án và dự toán khai thác 40,1 ha gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền; Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền.

5. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.282.400.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 14, 15 tháng 9 năm 2021 tại Khoảnh 1, 2, Tiểu khu 59, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký đến hết ngày 13/9/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, ký quỹ:

a. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 255.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2021 nộp vào tài khoản số 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá khai thác gỗ rừng trồng sản xuất 40,10 ha của UBND huyện Phong Điền.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế 17 giờ ngày 9/9/2021 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày tổ chức đấu giá tài sản.

c. Bước giá: 120.000.000 đồng.

d. Tiền ký quỹ: 100.000.000 đồng là khoản tiền mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền ngay sau khi nộp đủ 100% số tiền mua tài sản làm cơ sở cho việc bảo đảm thời gian khai thác, hoàn trả lại đất cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền.

Người trúng đấu giá được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền hoàn trả lại tiền ký quỹ sau khi đã khai thác xong và bàn giao mặt bằng cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền theo đúng thời gian quy định là 60 ngày. Nếu người trúng đấu giá không thực hiện đúng thời gian khai thác và trả lại đất theo thời hạn đã quy định thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền sẽ dùng số tiền ký quỹ để thuê nhân công chặt hạ cây giải phóng mặt bằng và không chịu trách nhiệm những cây bị chặt hạ do khai thác không đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a.  Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên theo Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2021.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phong Điền