Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Quần tất trẻ em do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 3)
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 17/05/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 20/05/2019 tại

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá lô hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội Quản lý thị trường số 3 chuyển giao như sau:

  1. Tài sản đấu giá, cơ quan, nơi có tài sản, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:
  1. Tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Quần tất trẻ em do nước ngoài sản xuất

Cái

170

10.000

 

1.700.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

1.700.000

 

(Bằng chữ: Một triệu bảy trăm nghìn đồng)

 

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 3.

  c. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 3. Địa chỉ: 02 đường Lê Dõng, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

  d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Công văn số 15/CV-ĐQLTT ngày 02/4/2019 về việc chuyển giao hàng tịch thu; Các Quyết định về việc chuyển giao tang vật, phương tiện, giấy tờ số 19/QĐ-ĐQLTT ngày 02/4/2019 của Đội Quản lý thị trường số 3; Quyết định số 21/QĐ-ĐQLTT về việc thành lập Hội đồng định giá ngày 25/02/2019; Quyết định Tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính số 0003933/QĐ-TTTHTV ngày 20/3/2019 của Đội Quản lý thị trường số 3; Các Biên bản giao nhận tang vật, phương tiện, giấy tờ số 24/BB-ĐQLTT3 ngày 02/4/2019; Biên bản Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0004645/BB-TTTVPT ngày 20/3/2019; Biên bản định giá tang vật, phương tiện (lần 2) số 24/BB-ĐGTV và bảng kê chi tiết giá trị tạng vật, phương tiện ngày 03/5/2019.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 15 và 16/5/2019 tại kho của Đội Quản lý thị trường số 3. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 17/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 15/5/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 17/5/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

7. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 17/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00’ ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.