Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản tịch thu
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 28/10/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội Quản lý thị trường số 4 chuyển giao như sau:

  1.  Tài sản đấu giá, cơ quan, nơi có tài sản, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Bàn chải đánh răng hiệu PIH do nước ngoài sản xuất

Cái

270

10.000

 

2.700.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

2.700.000

 

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4.

   c. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 4, địa chỉ 46 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

   d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định về việc chuyển giao tang vật, phương tiện, giấy tờ số 20/QĐ-ĐQLTT ngày 10/4/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4; Quyết định Tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 844/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên bản giao nhận tang vật, phương tiện, giấy tờ số 20/BB-ĐQLTT ngày 10/4/2019; Biên bản Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0004417/BB-TTTVPT ngày 05/4/2019; Biên bản định giá tang vật, phương tiện (lần 5) số 27091901/BB-ĐGTV và bảng kê chi tiết giá trị tang vật, phương tiện ngày 27/9/2019.

   2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 24 và 25/10/2019 tại kho của Đội Quản lý thị trường số 4. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 23/10/2019. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 28/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

   5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

6. Tiền đặt trước: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ 07 giờ 30’ ngày 28/10/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 30/10/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

   Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước ngoài thời gian quy định thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này.

   7. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). Bước giá được áp dụng từ vòng đấu đầu tiên (vòng 01).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến    17 giờ 00’ ngày 28/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00’ ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com.