Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Xứ đồng Đạc Dài, tổ dân phố Sơn Công 1 và tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 11:00 21/12/2018 tại Hội trường UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 24/12/2018 tại Hội trường UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xứ đồng Đạc Dài, tổ dân phố Sơn Công 1 và tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, khu đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 44 lô.

2. Địa điểm, vị trí: Khu quy hoạch phân lô đất ở Xứ đồng Đạc Dài, tổ dân phố Sơn Công 1 và  tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với từng khu đất.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, nơi có tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

STT

Ký hiệu
lô đất

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

 Diện tích (m2)

Giá cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

II

Khu quy hoạch phân lô đất ở tại Xứ đồng Đạc Dài

1

A1

26

VT1 đường Khe Trái - Đoạn 1 (5B); 2 mặt tiền đường Khe Trái QH 19,5m và đường QH 11.5m

 

387,50

900.000

348.750.000

30.000.000

10.000.000

2

A12

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

3

A13

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

4

A14

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

5

A15

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

6

A16

26

387,50

900.000

348.750.000

30.000.000

10.000.000

7

A17

26

VT2 đường Khe Trái - Đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 11.5m

 

307,50

700.000

215.250.000

30.000.000

10.000.000

8

A18

26

300,00

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

9

A19

26

300,00

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

10

A20

26

300,00

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

11

A21

26

300,00

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

12

A22

26

300,00

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

13

A23

26

300,00

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

14

A24

26

300,00

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

15

A25

26

307,50

700.000

215.250.000

30.000.000

10.000.000

16

B1

26

VT1 đường Khe Trái - Đoạn 1 (5B); 2 mặt tiền đường Khe Trái QH 19,5m và đường QH 11.5m

387,50

900.000

348.750.000

30.000.000

10.000.000

17

B2

26

VT1 đường Khe Trái - Đoạn 1 (5B); 1 mặt tiền đường Khe Trái QH 19,5m

 

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

18

B3

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

19

B4

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

20

B5

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

21

B6

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

22

B7

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

23

B8

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

24

B9

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

25

B10

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

26

B11

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

27

B12

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

28

B13

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

29

B14

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

30

B15

26

187,50

800.000

150.000.000

30.000.000

10.000.000

31

B16

26

VT1 đường Khe Trái - Đoạn 1 (5B); 2 mặt tiền đường Khe Trái QH 19,5m và đường QH 16.5m

390,20

900.000

351.180.000

30.000.000

10.000.000

32

B17

26

VT2 đường Khe Trái - Đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 16.5m

250,20

650.000

162.630.000

30.000.000

10.000.000

33

B18

26

VT2 đường Khe Trái - Đoạn 1; 2 mặt tiền đường QH 16.5m và đường QH 11.5m

379,00

750.000

284.250.000

30.000.000

10.000.000

34

B19

26

VT2 đường Khe Trái - Đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 11.5m

 

358,50

600.000

215.100.000

30.000.000

10.000.000

35

B20

26

350.30

600.000

210.180.000

30.000.000

10.000.000

36

B21

26

342,00

600.000

205.200.000

30.000.000

10.000.000

37

B22

26

333,00

600.000

199.800.000

30.000.000

10.000.000

38

B23

26

324,80

600.000

194.880.000

30.000.000

10.000.000

39

B24

26

316,50

600.000

189.900.000

30.000.000

10.000.000

40

B25

26

VT2 đường Khe Trái - Đoạn 1; 2 mặt tiền đường QH 11.5m và đường QH 11.5m

315,7-

700.000

220.990.000

30.000.000

10.000.000

II

Khu quy hoạch phân lô đất ở tại tổ dân phố Sơn Công 1

1

C1

27

VT1 đường Hoàng Kim Hoán (5C); 2 mặt tiền đường Hoàng Kim Hoán QH 13,5m và đường kiệt

327,1

450.000

147.195.000

20.000.000

7.000.000

2

C2

27

VT1 đường Hoàng Kim Hoán (5C); 1 mặt tiền đường Hoàng Kim Hoán

 

336,0

400.000

134.400.000

20.000.000

7.000.000

III

Khu quy hoạch phân lô đất ở tại tổ dân phố Lại Bằng 2

1

B1

49

VT1 đường Nguyên Hồng; 2 mặt tiền đường Nguyên Hồng QH 11,5m và đường QH 6,5m

259,20

450.000

116.640.000

20.000.000

7.000.000

2

B2

49

VT1 đường Nguyên Hồng; 1 mặt tiền đường Nguyên Hồng QH 11,5m

287,40

400.000

114.960.000

20.000.000

7.000.000

Tổng cộng: 44 lô

 

 

8.184.055.000

 

 

2. Nơi có tài sản: Tại Xứ đồng Đạc Dài, tổ dân phố Sơn Công 1 và tổ dân phố Lại Bằng 2 phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00’ ngày 21 tháng 12 năm 2018, liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm Phát triển quỹ thị xã Hương Trà để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

b. Từ 07 giờ 30 đến trước 11 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ, đối với lô đất có mức giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống;

- 200.000 đồng/hồ sơ, đối với lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 19 tháng 12 năm 2018 đến 11 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 vào số tài khoản 040013518108 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hương Trà hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng, điều kiện  cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá.

- Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 11 giờ 00 ngày 21/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

- Nhận hồ sơ và tiền đặt trước từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 21/12/2018 tại UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất khác nhau, trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

c. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

1. Thời gian đấu giá: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 12 năm 2018.

2. Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

V. Hình thức, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, điện thoại: 0234.3777177 hoặc UBND phường Hương Vân