Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất tại số 49 đường Lý Thánh Tông, tổ dân phố Đá Bạc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 28/08/2020 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản; Giá khởi điểm tài sản; Hồ sơ, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và Người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thửa đất: Khu vực Đá Bạc (Nay là số 49 đường Lý Thánh Tông, tổ dân phố Đá Bạc), thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và nhà cửa, vật kiến trúc có liên quan (Nhà ở 01 tầng móng cột BTCT, móng tường xây gạch diện tích 30,53m2, nhà ở 01 tầng móng xây blô, tường xây blô diện tích 9,5m2 và mái che trụ BTCT...) với đặc điểm như sau:

          * Thửa đất:

- Thửa đất số: 42; Tờ bản đồ số: 10

- Địa chỉ: khu vực Đá Bạc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích đất: 113,0 m2 (Một trăm mười ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 113,0 m2   ; sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

(Ghi chú: Diện tích khu đất theo Sơ đồ kèm theo Biên bản kê biên ngày 20/02/2020: Diện tích nằm ngoài chỉ giới quy hoạch: 107,5 m2; Diện tích nằm trong lộ giới Quốc lộ 1A đã được bồi thường theo Quyết định về việc thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để thực hiện công trình Mở rộng Quốc Lộ 1 A đoạn Km848+875 – Km890+200 tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế số 2869/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Phú Lộc: 5,5m2).

(Chi tiết tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 106473 ngày 29/11/2013 của UBND huyện Phú Lộc, Số vào sổ cấp GCN: CH01160, chủ sử dụng đất là ông Phan Lộc và bà Hà Thị Hoa và Chứng thư thẩm định giá số 390/CTTĐG-CNHUE ngày 21/3/2020 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế).

Nơi có tài sản đấu giá: Tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thửa đất: Khu vực Đá Bạc (Nay là số 49 đường Lý Thánh Tông, tổ dân phố Đá Bạc), thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 595.437.000 đồng (Năm trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm ba mươi bảy ngàn đồng), trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 483.750.000 đồng.

- Giá trị nhà cửa, vật kiến trúc: 111.687.000 đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... có liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án theo theo Bản án số 08/2018/DS-ST ngày 11/6/2018 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án chủ động số 408/QĐ-CCTHADS ngày 06/8/2018 và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 06/QĐ-CCTHADS ngày 05/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc. Hồ sơ kèm theo tài sản gồm: Bản án số 08/2018/DS-ST ngày 11/6/2018 về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án chủ động số 408/QĐ-CCTHADS ngày 06/8/2018 và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 06/QĐ-CCTHADS ngày 05/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 01/QĐ-CCTHADS ngày 27/11/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 20/02/2020 và Sơ đồ kèm theo biên bản kê biên ngày 20/02/2020 vụ Hà Thị Hoa, địa chỉ: Tổ dân phố Đá Bạc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản số 198/TB-CCTHADS ngày 24/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc; Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 215/TB-CCTHADS ngày 02/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 106473 ngày 29/11/2013 của UBND huyện Phú Lộc, Số vào sổ cấp GCN: CH01160, chủ sử dụng đất là ông Phan Lộc và bà Hà Thị Hoa; Quyết định về việc thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để thực hiện công trình Mở rộng Quốc Lộ 1 A đoạn Km848+875 – Km890+200 tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế số 2869/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Phú Lộc; Chứng thư thẩm định giá số 390/CTTĐG-CNHUE ngày 21/3/2020 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, địa chỉ: 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thửa đất: Khu vực Đá Bạc (Nay là số 49 đường Lý Thánh Tông, tổ dân phố Đá Bạc), thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 10 tháng 8 năm 2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2020.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 8 năm 2020 và nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào:

- Tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/8/2020.

c. Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định (khuyến khích hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) kèm theo Giấy CMND/CCCD, hộ khẩu của vợ và chồng: 02 bản; Trường hợp vợ, chồng không cùng hộ khẩu: Hồ sơ kèm theo Giấy Chứng nhận kết hôn; Trường hợp cá nhân chưa đăng ký kết hôn: Hồ sơ kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền CMND/CCCD của người được ủy quyền.

          III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Không hạn chế số vòng trả giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc