Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô pháp khói
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 10:00 14/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 17/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá một số tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:

1.Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá:

TT

 

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tỷ lệ % CLCL

Thành tiền (đồng)

1

Pháo khói màu do nước ngoài sản xuất

Quả

200

30.000

 

6.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

6.000.000

 

(Bằng chữ: Sáu triệu đồng ./.)

 

2. Nơi có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 49 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (do không xác định được người vi phạm) số 1561/QĐ-TTTVPT ngày 14/7/2018 của Phòng Cảnh sát kinh tế; Biên bản về việc định giá tài sản tang vật tạm giữ (lần 2) tại quyết định số: 1561/QĐUBND ngày 14/7/2018, bảng kê chi tiết giá trị tài sản của Cơ quan Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 12, 13/12/2018, tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 49 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 10 giờ 00’ ngày 14/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

       6. Giá khởi điểm của tài sản: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên hồ sơ)

       8. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ 07 giờ 30’ ngày 06/11/2018 đến 16 giờ 30’ ngày 08/11/2018 và nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

         9. Bước giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 10 giờ 00’ ngày 14/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00’ ngày 17/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.