Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô lạc son (tài sản tịch thu) sung quỹ Nhà nước do Đội quản lý thị trường số 4 chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 15/03/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội quản lý thị trường số 4 chuyển giao như sau:

1.     Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Thước nhôm các loại, hiệu BOSI LEVEL

Cái

50

30.000

 

750.000

2

Súng bắn keo, hiệu XPVI

Cái

10

15.000

 

270.000

3

Kềm bắn Live, hiệu HAND RIVETER

Cái

30

25.000

 

475.000

4

Cưa cây cầm tay, hiệu THE OIL TIGER

Cái

25

20.000

 

280.000

5

Cưa cầm tay hiệu TOP

Cái

05

30.000

 

480.000

6

Thước cuộn 3m đến 5m hiệu TAKI

Cái

05

15.000

 

2.340.000

7

Thước cuộn 5m hiệu LAND

Cái

04

20.000

 

1.420.000

8

Thước cuộn 7,5m hiệu LAND

Cái

120

30.000

 

1.440.000

9

Thước cuộn 7,5m hiệu TAKI

Cái

30

30.000

 

540.000

10

Kềm hiệu HAKCAPUT

Cái

24

25.000

 

300.000

11

Kềm cắt ống nước hiệu ASAKI

Cái

05

25.000

 

325.000

12

Mỏ hàn hiệu YUNKAI

Cái

40

25.000

 

225.000

13

Mỏ hàn hiệu NAGINA

Cái

20

25.000

 

250.000

14

Mỏ hàn hiệu SHANGXTEEN

Cái

12

25.000

 

100.000

15

Lưỡi cắt gạch hiệu MAKITA

Cái

10

15.000

 

1.275.000

16

Lưỡi cắt gạch hiệu HAKPUT

Cái

97

15.000

 

75.000

17

Lưỡi cắt gạch hiệu OMERGA

Cái

40

15.000

 

1.170.000

18

Lưỡi cắt gạch hiệu ZENT

Cái

50

15.000

 

690.000

19

Lưỡi cắt gỗ hiệu ARTPOL

Cái

09

15.000

 

270.000

20

Lưỡi cắt gạch hiệu HOTSMAN

Cái

30

15.000

 

300.000

21

Lưỡi cắt gạch hiệu GOLDEN DRAGON

Cái

05

15.000

 

405.000

22

Lưỡi cắt gạch hiệu TOPE

Cái

56

15.000

 

105.000

23

Lưỡi cắt gạch hiệu TOL

Cái

06

15.000

 

150.000

24

Lưỡi mài đá hiệu UNIK 1000

Cái

05

15.000

 

195.000

25

Cà lê phi 8 đến phi 15 hiệu YETI

Cái

10

15.000

 

2.205.000

26

Cà lê phi 16 đến phi 24 hiệu YETI

Cái

10

15.000

 

2.775.000

27

Cà lê phi 25 đến phi 32 hiệu YETI

Cái

20

15.000

 

375.000

28

Cà lê phi 8 đến phi 32 hiệu YETI

Cái

1000

15.000

 

75.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

19.260.000

(Bằng chữ: Mười chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)

 

2. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 4, địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 07, 08/03/2019, Đội Quản lý thị trường số 4, địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 12/03/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 19.260.000 đồng (Mười chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)

       8. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 12/03/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 14/03/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 12/03/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

       11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

       a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

       b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

        12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00’ ngày 15/03/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com