Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô hàng hóa (áo quần) các loại tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội Quản lý thị trường số 4 chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 17/05/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 10:30 20/05/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá lô hàng hóa các loại tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội Quản lý thị trường số 4 chuyển giao như sau:

  1. Tài sản đấu giá, cơ quan, nơi có tài sản, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:
  1. Tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Váy các loại

Cái

14

40.000

 

560.000

2

Quần các loại

Cái

08

30.000

 

240.000

3

Gối đệm Ô tô

Cái

20

40.000

 

800.000

4

Nệm lót ghế ngồi ô tô

Cái

05

40.000

 

200.000

5

Áo len nữ

Cái

03

40.000

 

120.000

6

Quần lót nữ

Cái

245

4.000

 

980.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

2.900.000

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm nghìn đồng)

 

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4.

  c. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 4. Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Các Quyết định về việc chuyển giao tang vật, phương tiện, giấy tờ số 11/QĐ-ĐQLTT ngày 01/03/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4; Quyết định Tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính số 00016472/QĐ-TTTHTV ngày 21/02/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4; Các Biên bản giao nhận tang vật, phương tiện, giấy tờ số 11/QĐ-ĐQLTT ngày 01/03/2019; Biên bản Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0004439/BB-TTTVPT ngày 21/02/2019; Biên bản định giá tang vật, phương tiện (lần 2) số 03B/BB-ĐGTV và bảng kê chi tiết giá trị tạng vật, phương tiện ngày 08/4/2019.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.900.000 đồng (Hai triệu chín trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

  3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 15 và 16/5/2019 tại kho của Đội Quản lý thị trường số 4. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 17/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 15/5/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 17/5/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

7. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến    17 giờ 00’ ngày 17/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 30’ ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.