Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phù Nam 3, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 29/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 01/11/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản, số lượng và hồ sơ kèm theo của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phù Nam 3, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, chi tiết tài sản như sau:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 452-22; Tờ bản đồ số: 22.

- Địa chỉ: Phù Nam 3, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 234,5 m2 (bằng chữ: hai trăm ba mươi bốn phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng: 234,5 m2; chung: Không m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

(Chi tiết tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 272471 do Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ cấp ngày 21 tháng 6 năm 2010; Số vào sổ cấp GCN: CH 00049; Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu, địa chỉ tại Phù Nam 2, Phường Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế).

* Nơi có tài sản đấu giá: tại Phù Nam 3 (thửa đất số: 452-22, tờ bản đồ số: 22), phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 15351709/HĐTCBĐS ngày 16 tháng 9 năm 2015 giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế và Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 272471 do Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ cấp ngày 21 tháng 6 năm 2010; Số vào sổ cấp GCN: CH 00049; Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Ngọc Giàu và Bà Lê Thị Kiều Châu, địa chỉ tại Phù Nam 2, Phường Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 351.750.000 đồng (ba trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng tài sản. (Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 250918/TĐG-CT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán ASCO).

TT

Tên tài sản

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Tỷ lệ hao mòn

Giá trị tài sản
(đồng)

 

Quyền sử dụng đất và công trình trên đất theo GCN số BA 272471

234,5

1.500.000

 

351.750.000

 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2018, tại Phù Nam 3 (thửa đất số: 452-22, tờ bản đồ số: 22), phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến ngày 24 tháng 10 năm 2018 để được Trung tâm và Ngân hàng hướng dẫn xem).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

a.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (hai trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 đến 11 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2018 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; Hoặc Tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến trước 11 giờ 00 ngày 31/10/2018, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản khi đăng ký, tham gia đấu giá).

c. Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

         c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 01/11/2018. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

c. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên