Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Bàn chải đánh răng hiệu PIH do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 4)
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/05/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 30/05/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá lô hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội Quản lý thị trường số 4 chuyển giao như sau:

  1. Tài sản đấu giá, cơ quan, nơi có tài sản, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:
  1. Tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Bàn chải đánh răng hiệu PIH do nước ngoài sản xuất

Cái

270

25.000

 

6.750.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

6.750.000

(Bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

 

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4.

  c. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 4. Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Các Quyết định về việc chuyển giao tang vật, phương tiện, giấy tờ số 20/QĐ-ĐQLTT ngày 10/4/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4; Quyết định Tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 844/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Các Biên bản giao nhận tang vật, phương tiện, giấy tờ số 20/BB-ĐQLTT ngày 10/4/2019; Biên bản Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0004417/BB-TTTVPT ngày 05/4/2019; Biên bản định giá tang vật, phương tiện (lần 2) số 06051903/BB-ĐGTV và bảng kê chi tiết giá trị tạng vật, phương tiện ngày 06/5/2019.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2019 tại kho của Đội Quản lý thị trường số 4. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.750.000 đồng (Sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 27/5/2019 đến      17 giờ 00’ ngày 29/5/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

7. Bước giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.